Stichting De Friesland Zorgverzekeraar logo

Veelgestelde vragen

Is er een deadline voor het indienen van een aanvraag?

U kunt 3 maal per jaar een aanvraag indienen. Op deze website staan de uiterste indientermijnen. Aanvragen worden vanaf deze sluitingsdatum door ons in behandeling genomen. Het kan voorkomen dat er over uw aanvraag al in een eerder stadium contact wordt opgenomen. Dit kan vanwege het ontbreken van gegevens of omdat op voorhand al duidelijk is dat de aanvraag niet binnen de thema’s en uitgangspunten en/of voorwaarden past.

Kan ik als privépersoon of eenmanszaak ook een aanvraag indienen?

Nee, aanvragen kunnen uitsluitend worden ingediend door een rechtspersoon (in beginsel zonder winstoogmerk).

Hoe lang duurt de behandeling van de aanvraag?

We streven er naar om u binnen 10 weken te informeren over het toekennen of afwijzen van de financiële bijdrage aan het betreffende project. In de ontvangstbevestiging van uw aanvraag voor subsidie staat de exacte termijn.

Kan ik op financiële steun rekenen als het project aan de criteria voldoet?

Stichting De Friesland kan uw aanvraag afwijzen. Tegen deze beslissing is geen bezwaar mogelijk.

Komen exploitatiekosten, waaronder overheadkosten in aanmerking voor financiële steun?

Het geld dat u krijgt voor een project dat u wilt uitvoeren, is een schenking. Opgevoerde overheadkosten worden beoordeeld en op onderdelen, zo nodig en naar redelijkheid, vergoed. Kosten die tot de normale exploitatiekosten van een organisatie horen komen niet in aanmerking voor financiële steun.

Ons project is officieel gestart. Waarom hebben wij de eerste betaling nog niet ontvangen?

De voorschotten keren we in termijn uit. In de toekenningsbrief staan de voorwaarden hiervoor genoemd. U neemt zelf het initiatief om de voortgang en eindrapportages aan ons door te geven. U ontvang hiervoor geen schriftelijk verzoek. Na goedkeuring van de stukken maken we het afgesproken deel over. Het kan ook voorkomen dat er nog aanvullende vragen van onze kant zijn of dat wij rapportage onvoldoende vinden, daarover gaan wij dan met u in gesprek.

Is er een model voor de tussen- en eindrapportages?

Ja, wij hanteren een vast format voor de voortgangs- en eindrapportages. Deze versturen we bij de toekenningsbrief of zijn ook op te vragen via  info@stichtingdefriesland.nl

  • De voortgangsrapportage is een kort verslag over de afgelopen projectperiode, hoe de uitvoering is verlopen, welke knelpunten u bent tegengekomen en of de uitvoering nog op schema loopt.
  • De eindrapportage is een verslag over de hele projectperiode, hoe is gestart, hoe de uitvoering is verlopen, of en hoe knelpunten zijn overwonnen, hoe groot een eventuele uitlooptijd was en of het eindresultaat in overeenstemming is met wat ten tijde van de aanvraag was beoogd. Ook wordt er een financieel overzicht gevraagd.

Is een controleverklaring van de accountant altijd nodig?

Boven de € 50.000 is een controleverklaring van de accountant altijd verplicht. Deze kosten komen niet voor subsidie in aanmerking en mogen niet met het subsidiebedrag betaald worden.

Bij bedragen onder de € 50.000 is een financiële verantwoording over de gemaakte kosten van belang en kan het voorkomen dat er gevraagd wordt hiervan originele bewijzen te overleggen.

Is er een model voor de controleverklaring?

Ja, hier kunt u een model controleverklaring downloaden.