Stichting De Friesland Zorgverzekeraar logo

Bestuur Stichting De Friesland

Stichting De Friesland heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Stichting De Friesland is nauw verbonden met zorgverzekeraar De Friesland en heeft als statutair doel haar uit schenkingen opgebouwde vermogen uitsluitend te besteden in het kader van het algemeen belang ten behoeve van het financieren van initiatieven en ontwikkelingen ter verbetering van de gezondheidszorg en de volksgezondheid in de meest brede zin. Stichting De Friesland houdt als primaire werkgebied Noord Nederland aan en beoogt niet het maken van winst.

Sinds medio 2021 wordt het bestuur gevormd door:
A: Mevrouw G. Fijneman, de heer S. Hofenk, de heer H. Tanis.
B: De heer R. Swart (voorzitter), mevrouw T. Roersma en mevrouw G. Sijtsma.

Het bestuur is zodanig samengesteld dat alle expertise aanwezig is, die nodig is om aanvragen voor te ondersteunen projecten te kunnen beoordelen. Bestuurders nemen zitting in het bestuur op persoonlijke titel, zonder last of ruggenspraak.

Om de onafhankelijkheid van het bestuur ten opzichte van aan haar gelieerde zorgverzekeraar te borgen, is het aantal aan De Friesland (Zilveren Kruis) gelieerde bestuursleden (A-lid) gelijk aan het aantal B bestuursleden.

De bevoegdheden, taken en werkwijze van het bestuur, worden uitgewerkt in het bestuursreglement.