Bestuur en Raad van Toezicht Stichting De Friesland

Stichting De Friesland heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Stichting De Friesland is nauw verbonden met zorgverzekeraar De Friesland en heeft als statutair doel haar uit schenkingen opgebouwde vermogen uitsluitend te besteden in het kader van het algemeen belang ten behoeve van het financieren van initiatieven en ontwikkelingen ter verbetering van de gezondheidszorg en de volksgezondheid in de meest brede zin. Stichting De Friesland houdt als primaire werkgebied Noord Nederland aan, met de focus op Friesland, en beoogt niet het maken van winst.

Het bestuur wordt gevormd door:

Mevrouw G. Fijneman en de heer H. Tanis.

De Raad van Toezicht bestaat uit:

De heer R. Swart (voorzitter), mevrouw T. Roersma en mevrouw G. Sijtsma.

Alle expertise aanwezig in het bestuur

Het bestuur is zodanig samengesteld dat alle expertise aanwezig is, die nodig is om aanvragen voor te ondersteunen projecten te kunnen beoordelen. Bestuurders en de leden van de Raad van Toezicht nemen zitting op persoonlijke titel, zonder last of ruggenspraak.

Om de onafhankelijkheid van het bestuur ten opzichte van aan haar gelieerde zorgverzekeraar te borgen, is het aantal aan De Friesland (Zilveren Kruis) gelieerde bestuursleden niet groter dan het aantal niet aan De Friesland (Zilveren Kruis) gelieerde leden (Raad van Toezicht).

De bevoegdheden, taken en werkwijze van het bestuur zijn uitgewerkt in een bestuursreglement.