Voorwaarden ANBI

Om in aanmerking te komen voor financiƫle ondersteuning van Stichting De Friesland moet uw aanvraag aan volgende ANBI criteria voldoen:
  • Doelen/ontvangende partijen die door deze stichting financieel bevoordeeld worden, moeten ook aan een ANBI-toets voldoen voor het doel waarvoor de gelden besteed worden;
  • De voorstellen en initiatieven moeten het/een algemeen belang dienen en ten goede komen aan het brede publiek; In het kader van de ANBI-status en de ANBI-doelstelling die Stichting De Friesland nastreeft, moeten de door de financiële bijdrage van Stichting De Friesland (mede) mogelijk gemaakte onderzoeken met hun resultaten c.q. projectresultaten altijd voor het brede publiek om niet toegankelijk zijn voor publicatie of een andere vorm van bekendmaken;
  • Met de beschikbaar gestelde middelen worden niet vooral de commerciële doeleinden van de ontvanger gediend en niet pas als afgeleide daarvan het algemeen belang;
  • Er is over eventuele pr-matige activiteiten rond de ondersteunde activiteiten altijd vooraf met Stichting De Friesland. De aanvrager/gesubsidieerde benadert over het project alleen de pers als hierover afstemming is met Stichting De Friesland;
  • Aanvragen/voorstellen passen binnen de statutaire doelstelling van Stichting De Friesland en hebben betrekking op ontwikkelingen en activiteiten op het gebied van gezondheidszorg en maatschappelijk welzijn die niet gefinancierd kunnen worden vanuit reguliere geldstromen;
  • Voor een eenduidige beoordeling geldt dat we alleen aanvragen in behandeling nemen die conform het format formulier projectaanvraag zijn ingediend;
  • Gezien de vele aanvragen en de beperkte middelen, bepaalt de stichting uiteindelijk welke projecten gefinancierd worden. Voor de aanvrager betekent dit dat het voldoen aan de gestelde voorwaarden niet automatisch betekent dat we subsidie geven.