Stichting De Friesland Zorgverzekeraar logo

Voorwaarden

Om uw aanvraag in behandeling te nemen, moet deze voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De aanvragende partij is een rechtspersoon, in beginsel zonder winstoogmerk;
 • De aanvrager sluit – daar waar mogelijk – aan bij soortgelijke initiatieven, om zo synergie in aanpak te bewerkstellingen (connectiviteit);
 • Het project levert op termijn een aantoonbare bijdrage aan het verlagen van de zorgkosten;
 • Bij aanvragen wordt minimaal 25% door een andere partij gefinancierd, bij voorkeur door de aanvragende partij zelf;
 • Het project zorgt voor verbetering van de gezondheidszorg en de volksgezondheid primair in Noord-Nederland op het gebied van cure en/of care en/of welzijn;
 • De aanvraag is van algemeen nut en is voor grotere populaties beschikbaar (niet op individueel niveau). Het project heeft bij voorkeur een minimale doelgroepgrootte van 100 deelnemers;
 • Resultaten dienen specifiek, meetbaar en reëel te zijn;
 • Het project heeft een positieve businesscase (kwalitatief en/of kwantitatief);
 • Structurele inbedding en structurele financiering is onderdeel van het projectplan;
 • Het uiteindelijke projectresultaat is regionaal of landelijk uitrolbaar en (financieel) geborgd.
 • Het moet gaan om eenmalige/tijdgebonden ondersteuning. Er worden geen structurele bijdragen verstrekt;
 • Het project heeft een maximale doorlooptijd van 3 jaar;
 • Het project betreft niet enkel wetenschappelijk onderzoek;
 • Er worden geen promotieonderzoeken gefinancierd;
 • Er worden geen activiteiten gefinancierd uit reguliere geldstromen (w.o. Wlz, Wmo en Zorgverzekeringswet);
 • Het project betreft geen activiteiten die tot de exploitatie van een instelling horen, opleidings-, overhead- en kantoorkosten, commerciële productontwikkeling of inrichting of kosten voor een bouwproject;
 • Toekenningen zijn inclusief eventueel verschuldigde BTW.

Om in aanmerking te komen voor financiële ondersteuning van Stichting De Friesland moet uw aanvraag aan volgende ANBI criteria voldoen:

 • Doelen/ontvangende partijen die door deze stichting financieel bevoordeeld worden, moeten ook aan een ANBI-toets voldoen voor het doel waarvoor de gelden besteed worden;
 • De voorstellen en initiatieven moeten het/een algemeen belang dienen en ten goede komen aan het brede publiek;
 • In het kader van de ANBI-status en de ANBI-doelstelling die Stichting De Friesland nastreeft, moeten de door de financiële bijdrage van Stichting De Friesland (mede) mogelijk gemaakte projectresultaten altijd voor het brede publiek beschikbaar worden gesteld;
 • Met de beschikbaar gestelde middelen worden niet vooral de commerciële doeleinden van de ontvanger gediend en niet pas als afgeleide daarvan het algemeen belang;
 • Er is over eventuele pr-matige activiteiten rond de ondersteunde activiteiten altijd vooraf met Stichting De Friesland. De aanvrager/gesubsidieerde benadert over het project alleen de pers als hierover afstemming is met Stichting De Friesland;
 • Aanvragen/voorstellen passen binnen de statutaire doelstelling van Stichting De Friesland en hebben betrekking op ontwikkelingen en activiteiten op het gebied van gezondheidszorg en maatschappelijk welzijn die niet gefinancierd kunnen worden vanuit reguliere geldstromen;
 • Voor een eenduidige beoordeling geldt dat we alleen aanvragen in behandeling nemen die conform het format formulier projectaanvraag zijn ingediend;
 • Gezien de vele aanvragen en de beperkte middelen, bepaalt de stichting uiteindelijk welke projecten gefinancierd worden. Voor de aanvrager betekent dit dat het voldoen aan de gestelde voorwaarden niet automatisch betekent dat we subsidie geven.

Stichtingen Zilveren Kruis

Lijkt uw project niet te voldoen aan de voorwaarden van Stichting De Friesland?
Wellicht biedt een van de andere aan Zilveren Kruis gelieerde stichtingen mogelijkheden.
Meer informatie vindt u hier.